Algemene voorwaarden van De VAKFEDERATIE RIETDEKKERS. Algemene voorwaarden voor   Rietdekkersbedrijf  Dielis

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, en overeenkomsten van aanneming van werk inzake de levering en verwerking van de bouwstof riet tussen de gebruiker van deze voorwaarden, nader te noemen “het rietdekkersbedrijf”, gesloten met een wederpartij, nader te noemen “opdrachtgever”.

Artikel 2 Offertes en Aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Een aanbod geldt gedurende 3 maanden nadat het aanbod aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar is gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn zal het Rietdekkersbedrijf niet meer gehouden zijn het aanbod gestand te doen.

2.2 De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de omvang van de overeenkomst van aanneming van werk juist en volledig weer te geven.

2.3 De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief de omzetbelasting, tenzij – voor een consument – anders vermeld. Het rietdekkersbedrijf is niet gebonden de overeenkomst uit te voeren tegen een in de offerte vermelde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke druk- of schrijffout.

2.4 De door het rietdekkersbedrijf geoffreerde prijs is gebaseerd op een x-aantal m2’s. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de in het voortraject door opdrachtgever

verstrekte informatie over de omvang van het werk correct is. Daar waar de aan het rietdekkersbedrijf verstrekte informatie niet correct blijkt te zijn, is het rietdekkersbedrijf gerechtigd de daadwerkelijk gedekte m2’s riet te factureren, waarbij bij een overschrijding van 15% van de hoeveelheid m2’s die tot uitgangspunt zijn genomen, het rietdekkersbedrijf de opdrachtgever schriftelijk zal waarschuwen.

2.5 Zowel het rietdekkersbedrijf als ook opdrachtgever hebben het recht in geval van een dispuut omtrent het aantal m2’s als genoemd in het artikel 2.4  een derde de betrekkelijke dakvlakken te laten inmeten. De door de Vakfederatie vastgestelde wijze van opmeten zal daarbij worden gehanteerd.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, indien deze schriftelijk door het Rietdekkersbedrijf aan opdrachtgever zijn bevestigd en laatstgenoemde niet binnen drie werkdagen nadien schriftelijk tegen de inhoud heeft geprotesteerd.

3.2 Elke overeen-komst wordt door het Rietdekkersbedrijf onder de opschortende voorwaarde gesloten, dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever genoegzaam is gebleken en/of op verzoek van het Rietdekkersbedrijf de opdrachtgever met voldoende zekerheid is gewaarborgd. Tijdens uitvoering van de overeenkomst heeft het Rietdekkersbedrijf het recht, op kosten van opdrachtgever zekerheid te verlangen omtrent diens kredietwaardigheid.

Artikel 4 Prijswijzigingen

4.1 In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, sprake is van wijziging van de hoogte van de omzetbelasting, lonen, heffingen, premies welke dan ook, opgelegd van overheidswege, ook al geschiedt zulks in gevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is het Rietdekkersbedrijf gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen indien en voorzover deze wijzigingen haar lasten verzwaren.

4.2 Indien van opgemelde bevoegdheid gebruik wordt gemaakt en het Rietdekkers-bedrijf de overeengekomen prijs wenst te

verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen, terwijl het Rietdekkersbedrijf alsdan in geen geval gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding aan opdrachtgever.

Artikel 5 Omvang werk

5.1 De overeenkomst van aanneming van werk omvat de werkzaamheden zoals in de opdrachtbevestiging danwel de daarin genoemde offerte staan beschreven. De overeenkomst wordt door het rietdekkersbedrijf uitgevoerd overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk vakwerk, waarbij de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers in beginsel als uitgangspunt worden genomen. De aard van de rietdekwerkzaamheden brengt met zich dat het rietdekkersbedrijf geen invloed kan uitoefenen op hellingshoeken van reeds bestaande c.q. door een derde ontworpen onderconstructie, terwijl opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken in verband met de afvoer van hemelwater in grote mate de levensduur van het riet kunnen bepalen, terwijl opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken kleiner dan 40 graden, in verband met de afvoer van hemelwater, in grote mate de levensduur van het riet in negatieve zin kunnen bepalen.

5.2 Tenzij in de aanbieding anders geregeld, zullen tussentijdse facturen worden gezonden ter keuze van het Rietdekkersbedrijf, gebaseerd op een zodanig deel van het kostenbudget als met de stand van de werkzaamheden van het Rietdekkersbedrijf overeenkomt danwel bedoeld als voorschot op de eindnota. Het Rietdekkersbedrijf behoudt, tenzij anders overeengekomen, afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden het navolgende termijnschema aan:
-50% voor aanvang van de werkzaamheden in verband met inkoop bouwstoffen, planning en projectorganisatie;
– 40% bij halverwege gereed;
-10% binnen twee weken na gereedmelding/oplevering.

5.3 Voor de juistheid van het aantal gewerkte uren c.q. de hoeveelheid verwerkte materialen is de administratie van het Rietdekkersbedrijf bindend, behoudens de bevoegdheid van opdrachtgever tegenbewijs te leveren.

5.4 Onverminderd diens aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst, is het rietdekkersbedrijf te allen tijd bevoegd het werk, danwel onderdelen van het werk aan anderen over te laten.

Artikel 6 Wijzigingen; meer- minder werk

6.1 Meerwerk zal schriftelijk worden opgedragen danwel door het Rietdekersbedrijf worden bevestigd. Gezien de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de meerwerkopdracht, laat het gemis van de schriftelijke opdracht/bevestiging de aanspraken van het Rietdekkersbedrijf op vergoeding van meer werk onverlet.

6.2 Het Rietdekkersbedrijf heeft het recht, kosten welke door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de opdrachtgever in rekening te brengen:

a: wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten schuld, risico of op basis van verkeersopvattingen voor het Rietdekkersbedrijf worden verzwaard, daaronder begrepen de gevallen waarin het werk niet normaal en zonder onderbreking kan geschieden;

b: wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst aan het Rietdekkersbedrijf niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden waardoor een gewijzigde uitvoering van het werk noodzakelijk wordt;onjuistheden in tekeningen, berekeningen, aanwijzingen, adviezen of gegevens door of namens opdrachtgever aan het Rietdekkersbedrijf verstrekt, dewelke onjuistheden voor het Rietdekkersbedrijf niet klaarblijkelijk waren.

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever dient tijdig, dat wil zeggen ruim voor het eerste moment van aanvang van uitvoering van de overeenkomst van het werk, noodzakelijke gegevens en informatie aan het Rietdekkersbedrijf te verschaffen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan, doch niet daartoe beperkt: Het (STABU) bestek – waaronder in ieder geval hoofdstuk 01.02+33 -, inclusief de voor de uitvoering van het werk benodigde en door opdrachtgever geaccordeerde tekeningen; De vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen die voor de opzet van het werk vereist zijn en waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is.

7.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan het Rietdekkersbedrijf verstrekte gegevens en informatie, daaronder begrepen tekeningen, berekeningen, bestekken, orders, aanwijzingen en adviezen, alle in de meest ruime zin van het woord.

7.3 Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die het Rietdekkersbedrijf bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen.

7.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in overleg met het Rietdekkersbedrijf zijn genomen en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geheel gehandhaafd zullen blijven.

7.5 Opdrachtgever realiseert zich dat riet een natuurproduct is, waarvan de levensduur in belangrijke mate afhankelijk is van het doen laten uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud, waarbij bladeren en dennennaalden moeten worden verwijderd en kleine gebreken als bijvoorbeeld storm of vogelschade direct hersteld moeten worden; dat het rieten dak tijdig door een erkend bedrijf schoon moet worden gehouden van algen en (korst)mossen; dat opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk is voor het binnenhuisklimaat alsmede de bouwfysische gesteldheid van de onroerende zaak en de hygrische gevolgen daarvan voor het aangebrachte rietpakket en dat bij wijzigingen in de constructie, verbouw, renovatie of anderszins, opdrachtgever deskundig advies dient in te winnen wat de mogelijke gevolgen van de aanpassingen zijn voor het riet als dakdeel. 7.6 Opdrachtgever is verplicht voor diens rekening het werkterrein rondom de onroerende zaak waar het rietdekkersbedrijf haar werkzaamheden dient te verrichten, op zodanige wijze in te richten dat derden buiten de reguliere werktijden van het rietdekkersbedrijf geen vrije toegang hebben tot het terrein. Opdrachtgever dient als goed huisvader over het reeds aangeleverde doch niet verwerkte riet dient zorg te dragen.

7.7 De opdrachtgever dientverzekeringen aan te gaan waarin het rietdekkersbedrijf als mede-verzekerde is opgenomen, een en ander voor zover dit naar de aard en de omvang van het werk nodig en gebruikelijk is. Met name zal opdrachtgever brandrisico ter zake diens opstal alsmede het nog te verwerken riet in ogenschouw nemen.

Artikel 8 Opleveringstermijn

8.1 De termijn waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, kan slechts bij benadering door het Rietdekkersbedrijf worden vastgesteld. Nimmer is sprake van een fatale termijn terwijl overschrijding van de door het Rietdekkersbedrijf gegeven indicatie, opdrachtgever nimmer aanspraak geeft op vergoeding van enigerlei (stagnatie c.q. gevolg)schade.

Artikel 9 Oplevering

9.1 Indien het Rietdekkersbedrijf het werk voltooid acht, wordt dit aan de opdrachtgever gemeld.

9.2 Ter controle of het Rietdekkersbedrijf aan haar verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst van aanneming van werk heeft voldaan, heeft opdrachtgever het recht het werk in technisch opzicht, al dan niet bijgestaan door een deskundige, op te nemen.

9.3 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd indien en voor zover het door opdrachtgever in gebruik is genomen. Indien en voor zover opdrachtgever het werk nog niet in gebruik heeft genomen, wordt het werk tevens geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd, indien binnen 2 weken na de gereedmelding door het rietdekkersbedrijf als bedoeld in artikel 9.1 van deze voorwaarden, bij het rietdekkersbedrijf geen aangetekend schrijven werd ontvangen van opdrachtgever, inhoudende een precieze omschrijving van gebreken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 In uitdrukkelijke afwijking van artikel 7:761 BW vervalt de rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk door verloop van vijf jaren na de datum waarop het rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden.

10.2 Betrekkelijk tot het door de opdrachtgever gestelde gebrek als bedoeld in artikel 10 lid 1, heeft opdrachtgever een stelplicht en bewijslast dat het gebrek door schuld van het rietdekkersbedrijf is ontstaan. Geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van het rietdekkersbedrijf is aanwezig indien opdrachtgever geen jaarlijkse inspectie en daaruit volgend onderhoud heeft doen laten verrichten en overigens diens verplichtingen uit hoofde van artikel 7.5 van deze voorwaarden heeft veronachtzaamd.

10.3 Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming en nakoming door het rietdekkersbedrijf niet meer mogelijk is, zal de (vervangende) schadevergoedingsplicht van het rietdekkersbedrijf in geval van aansprakelijkheid op basis van het voorgaande lid, in alle gevallen zijn beperkt tot een bedrag overeenkomend met 25% van de aanneemsom, de BTW daarvan uitgezonderd; in geen geval is het rietdekkersbedrijf aansprakelijk voor gevolgschade. In geval van overmacht, ondermeer schade veroorzaakt door storm met een windkracht 8 of hoger, door levende have, waaronder, doch niet daartoe beperkt, vogels, eekhoorns, luizen, mijten en marterachtigen is aansprakelijkheid, gevolgschade daaronder begrepen, geheel uitgesloten, onverminderd de aansprakelijkheid van het rietdekkersbedrijf uit hoofde van de wettelijke regels omtrent productaansprakelijkheid.

Artikel 11 Garantie

11.1 De termijn van garantie gaat in op de dag waarop het rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden. De garantietermijn bedraagt 10 jaar en wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever geheel aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.

11.2 De garantie houdt in dat het rietdekkersbedrijf zich verbindt voor haar rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die moeten worden toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst van aanneming van werk, dat wil zeggen een handelen van het rietdekkersbedrijf in strijd met de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers zoals deze golden per contractdatum, op eerste aanzegging van opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen. 11.3 Uitdrukkelijk niet onder de garantie valt de kwaliteit van de verwerkte bouwstof, het riet zelve, om redenen dat riet een natuurproduct is, waarvan de kwaliteit niet overeenkomstig vaststaande technische normen kan worden gekeurd en de levensduur in belangrijke mate afhankelijk is van het uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud, de ligging van de onroerende zaak en het gebruik van chemicaliën. Daarnaast kan geen garantie worden gegeven op dakvlakken met hellingshoeken van minder dan 40 graden om redenen als gemeld in artikel 5.1 slot. 11.4 De garantie van het Rietdekkersbedrijf strekt zich niet verder uit dan de kosten van de reparatie, herlevering, vervanging alsmede het opnieuw aanbrengen. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het betreffende gebrek.

11.5 Op straffe van verval van garantie is opdrachtgever verplicht gedurende de garantieperiode het rieten dak door een professionele derde jaarlijks te laten inspecteren alsmede zorg te dragen voor normaal preventief onderhoud. Een eventueel met het Rietdekkersbedrijf af te sluiten onderhoudsovereenkomst/inspectieovereenkomst heeft geen invloed op de in dit artikel genoemde garantiecriteria.

11.6 De garantie vervalt indien gedurende de garantietermijn een derde reparaties danwel werkzaamheden en/ofchemische behandelingen heeft uitgevoerd die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het rietpakket.

Artikel 12 Betalingsvoorwaarden

12.1 Betaling van facturen dient te geschieden aan het Rietdekkersbedrijf op een door laatstgenoemde aan te wijzen bank- en/of girorekening wegens uitgevoerde werkzaamheden, zonder korting of schuldvergelijking en wel binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Het rietdekkersbedrijf zal, tenzij anders overeengekomen, het facturatie schema als bedoeld in artikel 5.2 aanhouden.

12.2 Indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichting voldoet, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is. Alsdan wordt opdrachtgever jegens het Rietdekkersbedrijf de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met een percentage van 3% over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt onder de wettelijke rente verstaan, de wettelijke rente in de zin van artikel 6: 119 a BW.

Artikel 13 Annulering, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

13.1 Slechts met schriftelijke toestemming van het Rietdekkersbedrijf is opdrachtgever gerechtigd tot annulering van de overeenkomst te komen. 13.2 Indien op grond van het eerste lid van dit artikel tot annulering van de overeenkomsten wordt overgegaan, wordt de opdrachtgever aan het Rietdekkersbedrijf verschuldigd een zodanig deel van het kostenbudget als met de stand van de leveranties c.q. werkzaamheden overeenkomt. Daarnaast dient opdrachtgever aan het Rietdekkersbedrijf te vergoeden een bedrag ten gevolge van winstderving. Bij annulering door opdrachtgever binnen drie maanden voor de door het Rietdekkersbedrijf geplande uitvoering, is opdrachtgever aan het Rietdekkersbedrijf verschuldigd geworden een opeisbaar bedrag overeenkomend met 35% van de totaalprijs, de BTW daaronder begrepen, die het Rietdekkersbedrijf in rekening had kunnen brengen bij een voltooiing van de overeenkomst; bij een annulering gelegen in een tijdbestek van drie maanden tot een half jaar voor de datum van de geplande uitvoering wordt het voorgaande percentage gesteld op 20%. In alle gevallen heeft het Rietdekkersbedrijf het recht de daadwerkelijk door haar geleden schade van opdrachtgever te vorderen, indien haar schade hoger uitvalt dan waarop zij ingevolge dit artikel recht heeft.

13.3 Het Rietdekkersbedrijf heeft het recht indien opdrachtgever in enig opzicht in gebreke blijft aan haar verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst te voldoen, haar eigen verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten. Ditzelfde geldt indien zou blijken dat de vermeende kredietwaardigheid als bedoeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden niet juist is gebleken.

13.4 De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt tussentijds onmiddellijk en van rechtswege indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, aan haar surséance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, danwel tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van opdrachtgever wordt overgegaan en richtige nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst niet gegarandeerd wordt, mits een regeling is overeengekomen waarbij de rechten en verplichtingen zoals overeengekomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst is overgedragen aan een nieuwe opdrachtgever, dit laatste in overleg met het Rietdekkersbedrijf.

Artikel 14 Overmacht

14.1 In geval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor het Rietdekkersbedrijf bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst, voorzover deze nog uitvoering behoeft, naar keuze te ontbinden danwel de uitvoering daarvan in onderling overleg met opdrachtgever op te schorten, in welke gevallen laatstgenoemde, gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin het Rietdekkersbedrijf danwel door haar ingeschakelde al dan niet voorgeschreven-(onder)aannemers/zzp’ers/toeleveranciers de verplichtingen of een deel daarvan niet kan/kunnen nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van voornoemde hulppersonen en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of de verkeersopvattingen aan het Rietdekkersbedrijf danwel voornoemde hulppersonen kunnen worden toegerekend. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden, als overmacht: Natuurrampen, waaronder –doch niet beperkt tot- storm, extreme wateroverlast;ziekten van epidemisch karakter; blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder begrepen; terreur, staking of arbeidsonlusten; storingen in de geregelde aanvoer van door toeleveranciers te leveren zaken; maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden, waaronder –doch niet beperkt tot- maatregelen genomen door het bevoegde gezag, oorlog.

Artikel 15 Bijzondere bepalingen

15.1 Opdrachtgever zal het Rietdekkersbedrijf vrijwaren voor alle aanspraken van werknemers van opdrachtgever of het Rietdekkersbedrijf c.q. derden voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet-behoorlijk in acht nemen door de opdrachtgever van de onder artikel 7.4 omschreven wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen, boeten en beschikkingen van overheidswege daaronder begrepen.

Artikel 16 Geschillenbeslechting

16.1 Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en het rietdekkersbedrijf mochten ontstaan, worden beslecht door de daartoe bevoegde overheidsrechter.

Artikel 17 Nederlands recht 17.1 Op de overeenkomst van aanneming van werk is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.